තියුණු ආයුධ රැගත් ගත් පිරිසක් යාපනයේ ස්ථාන 04කදී පුද්ගලයින් 08 දෙනෙකු කපා කොටා දමයි 15-11-17