රුපියල් බිලියන 1.2 ක Lvl Energy Fund මූලික කොටස් නිකුතුව ඇරඹෙයි 08-12-17