හොරු 10ක් පල් හොරු 1යි පල් හොරු 10ක් කම්බ හොරු 1යි - වකමුල්ලේ උදිත හිමි 12-09-17