වසර 10ට පෙර කොළඹදී තරුණයන් 11 දෙනෙකු පැහැරගෙන ගොස් අතුරුදන් කිරීම සම්බන්ද නඩුව අද නැවතත් අධිකරණයට. 13-07-18