අලුත් අවුරුද්දේ හිස තෙල් ගෑමේ නැකත අද පෙරවරු 10.16 ට 16-04-18