කුරුවිකොත කන්ද රක්ෂිතයේ ගින්නකින් අක්කර 10ක් විනාශයි 21-09-17