රියැදුරු හා නියාමක හිඟයෙන් දෛනිකව දුම්රිය ගමන් වාර 10ක් අවලංගුයි 11-01-18