පුද්ගලයින් 11 දෙනෙකු අතුරුදන් කිරීමට චෝදනා ලැබූ ඩී.කේ.පී. දසනායක ඇතුළු සැකකරුවන් හය දෙනාට ඇප 13-01-18