ජාතික මහා ක්‍රීඩා උළෙලේ ගිනි සිළුව රැගත් චාරිකාවේ 12 වන දිනය 11-09-17