මහනුවර සිද්ධිය ගැන මන්ත‍්‍රී දිලුම්ගෙන් පැය 12 කට ආසන්න කාලයක් ප‍්‍රකාශ ලබා ගනී - Hiru News 17-05-18