ජාතික මහා ක්‍රීඩා උළෙලේ ගිනි සිළුව රැගත් චාරිකාවේ 13 වන දිනය 12-09-17