හැටන් හාලිඇල සහ කන්තලේ රිය අනතුරුවලින් පුද්ගලයින් 13ක් රෝහලේ... 11-09-17