විශ්වවිද්‍යාල අනධ්‍යන සේවක වැඩවර්ජනයට අදට දින 13යි සියලු විශ්වවිද්‍යාලවල කටයුතු ඇණහිටියි 13-03-18