139 වැනි නිල් මහා සටනේ පළමු ඉනිමේ වැඩි ගෞරව රාජකීය විද්‍යාලයට 11-03-18