මහනුවර ගුඩ් මාර්කට් පරිශ්‍රයේ ගම්මැද්දත් සමග පැවති විශේෂ පැතිකඩ වැඩසටහන13th October 2017 13-10-17