ලබන 15 වනදා සිට රථ වාහන දඩ මුදල් වැඩි වෙයි - Hiru News 11-07-18