හුංගම ගබඩාවක තිබී භාවිතයට නුසුදුසු හාල් කිලෝ 1500 ක් සොයා ගනී 12-03-18