පඩුවන්කරෙයි ප්‍රදේශයේ අක්කර 1500ක ඉඩම් චීනයට ලබා දීමේ සැලසුමක් 13-07-18