කුඹුරු අක්කර 1500ක් ජලයෙන් යට වීමට මග පාදන වාරි කෙරුවාවට වගකිව යුත්තේ කවුරුන් ද 12-04-18