මැති ඇමතිවරු 16 ක් ආණ්ඩුවේ සියලු තනතුරුවලින් ඉවත් වෙති 12-04-18