ලක්ෂ 16ට අධික ඉඩම් බලපත්‍ර ජනතාවට ලබාදීමේ ඓතිහාසික තීන්දුවක් 12-07-18