විපක්ෂයට ගිය 16 දෙනා අලුත් සටනක - Hiru News 13-04-18