16 දෙනා භාර ගැනීමට සූදානම් බව හිටපු ජනපති කියයි - Hiru News 17-04-18