කෝටි 17ක රත්‍රං සමග සැකකරුවන් 3ක් මන්නාරම් මුහුදේදී අත්අඩංගුවට 12-04-18