පිටකොටුව පොලිස් සිර මැදිරියේදී 17 හැවිරිදි තරුණයෙකු ගෙළ වැලලාගනී 12-01-18