18 උතුරේ ශෝක දිනය රජයට ගැටළුවක් නැතැයි රාජිත කියයි - Hiru News 17-05-18