හලාවත මුතු පන්තිය මුහුදු තීරයේ සිට... දවස 12-03-18