එ.ජා.ප ය ගැන සසනිකා ජයලත් පළ කළ අදහස - පැතිකඩ 17-05-18