ආණ්ඩුව ලිහිල් කළ නව නීතිය ගැන විවිධ අදහස් 13-01-18