මහා පරිමාණ මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම්කරුවන් 19කට මරණ දඬුවම නියම කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය 11-07-18