රාජ්‍ය ආයතන 19ක් අනිද්දා වර්ජනයේ - Hiru News 10-07-18