ඊයේ පැවැති තරගය පරාජය වීමට ප්‍රධාන හේතුව... 13-03-18