වන අලි උවදුර නිසා අවුරුදු අහිමි වූ ගම්මුන් 16-04-18