අග්‍රාමාත්‍යවරයා ජනාධිපති නිල නිවසට යයි... 12-02-18