මිල පහළ යාමෙන් අසරණ වූ රජරට මුරුංගා ගොවීන් 12-09-17