පොළොන්නරුවේ රාජකීය දූ දරුවන් හමුවු ජනපති. 09-02-18