පාර්මේන්තුවෙන් පාළත් සභාවට ත් ලෙඩ බෝ වෙයි.. 12-01-18