ක්ෂය රෝග මර්දනයෙන් ලංකාව ද. ආසියාවේ 2 වන තැනට 17-04-18