හරිත ව්‍යාපාරය ගොනු කළ පෙත්සම ජුනි 2 සිට විභාගයට 09-02-18