නිලධාරීන් 2ක් සිරගෙට යැවූ සිල්රෙදි සිද්ධිය ගැන දේශපාලකයින් කී කතා 11-09-17