දිවයිනේ බොහෝ පළාත්වලට පස්වරු 2 පසු ගිඟුරුම් සහිත වැසි - කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව 16-04-18