වියළි කාලගුණයෙන් පුද්ගලයින් 2 71900ක් පීඩාවට 15-02-18