20 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා පනත් කෙටුම්පත සබරගමු පළාත් සභාවේත් සම්මතයි 13-09-17