රාජ්‍ය සේවයේ විධායක නිලධාරීන්ගේ වෘත්තීය සමිති 20ක සාමාජිකයින් වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගයක 11-07-18