20 වැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත බස්නාහිර හා නැගෙනහිර පළාත් සභාවලදී අනුමත වෙයි 12-09-17