20 ට තවත් සංශෝධන එන බව ජවිපෙ කියයි - බලය විශේෂ වැඩසටහන හෙට - Hiru News 14-06-18