හිරුට 20 - තෑගි වැස්සයි පළමු ට්‍රක් රථය දිනාගත් වාසනාවන්තයා - Hiru News 11-07-18