මැතිවරණ පැමිණිලි 200කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් - පොලිස් මූලස්ථානය - Hiru News 12-02-18