2010 සහ 2015දී ඡන්දය ඉල්ලන්න එ.ජා.ප.යට තමන්ගේම පක්ෂයේ කෙනෙක් දාගන්න බැරි වුණේ ඇයි 14-01-18