2015 වසරේ සෞදියේදී මියගිය කාන්තාවකගේ සිරුරක් දිවයිනට - Hiru News 10-03-18